Հայկական հանգույց. Գորգարվեստի ավանդույթները. Միջազգային գիտաժողով. Երևան, 20–22 նոյեմբերի, 2013. Զեկուցումների դրույթներ

Ժողովածուում ընդգրկված են «Հայկական հանգույց. գորգարվեստի ավանդույթները» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների դրույթները: Ներկայացված են հայկական գորգի ծագումնաբանության, Առաջավորասիական գորգարվեստում հայկական գորգի տեղի ու դերի, նրա գեղազարդման համակարգի առանձնահատկությունների, գորգի գիտական ուսումնասիրման, պահպանման, հանրահռչակման հիմնախնդիրներին վերաբերող հայ և արտերկրի մասնագետների հետազոտության արդյունքների համառոտ թեզերը:
08/01/2013 - 12:30